Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fyzické osoby:

Lucie Nováková

se sídlem: Kotvina 24, 431 51, Okounov, identifikační číslo: 75854651, neplátce DPH
 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atevi-clothes.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Lucie Nováková, se sídlem: Kotvina 24, 431 51, Okounov, identifikační číslo: 75854651, neplátce DPH (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.atevi-clothes.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující může svůj uživatelský účet zrušit kdykoliv.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Prodávající není povinen doručovat zboží mimo Českou republiku a Slovenskou republiku.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Pokud zaslaná objednávka nebude kupujícím vyzvednuta, bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, tj. poštovné a balné v částce dle výběru poštovní služby při objednávce. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši nákladů na expedici zboží. Kupující se tímto zavazuje prodávajícímu shora uvedené náklady a smluvní pokutu uhradit na vyzvání prostřednictvím e-mailové adresy zadané kupujícím při vyplnění objednávky nebo prostřednictvím platební metody Twisto Pay.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2002886991/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.2. on-line platební kartou;

4.1.3. platební metodou Twisto Pay;

4.1.4. dárkovým poukazem.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v písemné podobě na adresu kupujícího.

4.9. V případě, že Kupující využije službu „Twisto Pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) dle podmínek služby Twisto Pay.

4.10. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího a akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou).  Po uzavření smlouvy je kupující povinen zaplatit kupní cenu. Kupující bere na vědomí, že i v případě využití služby Twisto Pay je objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

4.11. Platba Twisto Pay je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto Pay faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených v podmínkách služby Twisto Pay . Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku a po následném schválení platby Twisto Pay akceptuje podmínky služby Twisto Pay

4.12. Kupující volbou služby Twisto Pay prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba Twisto Pay je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

 

5. DÁRKOVÝ POUKAZ

 

5.1. Prodávající dárkového poukazu se zavazuje na základě uzavření smlouvy o koupi dárkového poukazu doručit na kupujícím zvolenou poštovní nebo e-mailovou adresu dárkový poukaz na nákup zboží na webovém rozhraní prodávajícího a kupující dárkového poukazu se zavazuje prodávajícímu dárkového poukazu zaplatit smluvní cenu. Prodávající dárkového poukazu uzavřením smlouvy o koupi dárkového poukazu prohlašuje, že jsou mu známy tyto obchodní podmínky, že s nimi bezvýhradně souhlasí a seznámí s nimi i osobu obdarovanou dárkovým poukazem, která je povinna obchodní podmínky taktéž dodržovat. Na uzavření smlouvy o koupi dárkového poukazu se užijí ustanovení obchodních podmínek přiměřeně.

5.2. Ve webovém rozhraní obchodu lze při objednávce dárkového poukazu zvolit dodání v elektronické nebo tištěné formě. V případě elektronické formy bude dárkový poukaz po zaplacení objednávky dárkového poukazu zaslán elektronicky ve formátu PDF na kupujícím dárkového poukazu uvedenou e-mailovou adresu v objednávce dárkového poukazu. V případě tištěné verze bude dárkový poukaz po zaplacení objednávky dárkového poukazu zaslán ve formě tištěné karty zabalený v obálce a doručený zvoleným dopravcem na uvedenou adresu v objednávce dárkového poukazu.

5.3. Na dárkovém poukazu je uvedena jeho hodnota, datum skončení jeho platnosti a jeho unikátní kód.

5.4. Nákup dárkového poukazu je závazný. Po zakoupení dárkového poukazu nelze provádět storno nebo měnit délku jeho platnosti. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.

5.5. Objednaný dárkový poukaz je prodávajícím dárkového poukazu odeslán kupujícímu dárkového poukazu do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky dárkového poukazu prodávajícím dárkového poukazu. Za doručení dárkového poukazu se považuje převzetí dárkového poukazu kupujícím dárkového poukazu nebo oprávněnou osobou uvedenou v objednávce dárkového poukazu nebo jinou oprávněnou osobu, která se v době doručení zdržuje na adrese dodání uvedené v objednávce dárkového poukazu.

5.6. Dárkový poukaz lze uplatnit uvedením unikátního kódu dárkového poukazu v košíku při nákupu zboží ve webovém rozhraní v kolonce "slevový kupón". Hodnota uvedená na dárkovém poukazu bude osobě uplatňující dárkový poukaz odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě na www.atevi-clothes.cz. Po použití unikátního kódu k úhradě nákupu na www.atevi-clothes.cz se dárkový poukaz stává neplatným.

5.7. Hodnotu dárkového poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že cena nákupu činí méně, než dárkový poukaz, zbytek hodnoty dárkového poukazu propadá. Dárkový poukaz nelze rozměnit.

5.8. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace zboží) vrácena částka odpovídající hodnotě dárkového poukazu nebo její části prostřednictvím náhradního dárkového poukazu nebo vytvořením adekvátního kreditu pro nákup jiného zboží na webovém rozhraní prodávajícího. To platí i v případě, pokud bylo zboží hrazeno z části poukazem a z části jiným způsobem.  

5.9. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.

5.10. Dárkový poukaz je platný 6 měsíců od zaplacení objednávky dárkového poukazu. Po uplynutí tohoto data se dárkový poukaz stává neplatný. Po vypršení platnosti dárkového poukazu zaniká nárok držitele dárkového poukazu na plnění bez jakékoli náhrady.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat doporučeně na adresu atevi clothes s.r.o., Balbínova 1831/8, 796 01 Prostějov nebo na email dotazy@atevi-clothes.cz. Pro lepší orientaci prodávajícího prodávající doporučuje odstoupení od smlouvy vždy přibalit i ke zboží

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu, která je uvedena na formuláři a to v původním neporušeném obalu, nepoužité, kompletní a nepoškozené a s kopií dokladu o koupi. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Tím není dotčen čl. 5.8. obchodních podmínek. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PŘEPRAVA, PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující způsobem a na adrese dle reklamačního řádu. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy dotazy@atevi-clothes.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. DORUČOVÁNÍ


10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

11.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

12.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních údajů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete zde http://www.atevi-clothes.cz/ochranaosobnichudaju/

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a rozhodovat o něm budou v případě sporu české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro reklamace a vrácení zboží

 

Atevi Clothes

Lucie Nováková

se sídlem: Kotvina 24, 431 51, Okounov

 

adresa elektronické pošty: dotazy@atevi-clothes.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.5.2024

 

 

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz