Ochrana osobních údajů

Protože si vážíme Vaší důvěry, klademe si za cíl chránit Vaše údaje a soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme nejen v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, ale také s řádnou péčí a morální odpovědností.

Níže Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování máme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

Správcem osobních údajů je:

Lucie Nováková

se sídlem: Kotvina 24, 431 51, Okounov, identifikační číslo: 75854651, neplátce DPH

email: dotazy@atevi-clothes.cz

I. Základní ustanovení

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na Vaše dotazy či připomínky správce odpoví do 30 dnů.

II. Účely a právní důvody zpracování

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely a z níže uvedených právních důvodů:

 • provozování registrovaných účtů – souhlas
 • uzavření smlouvy, vyřízení objednávky, poskytnutí plnění zákazníkům v souladu s kupní smlouvou, odstoupení od smlouvy, vyřízení reklamace, ochrana práv správce – uzavření a splnění kupní smlouvy
 • zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními - souhlas
 • zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) - oprávněný zájem
 • zodpovězení dotazů položených e-mailem, telefonicky nebo přes webový formulář – opatření před uzavřením smlouvy nebo oprávněný zájem
 • hodnocení kvality e-shopu – oprávněný zájem
 • vedení zaměstnanecké agendy – uzavření a splnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na správce vztahují
 • plnění korporátních povinností – splnění právních povinností, které se na správce vztahují
 • zpracování účetnictví – splnění právních povinností, které se na správce vztahují
 • zpracování cookies - souhlas

III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Za účelem provozování registrovaných účtů správce zpracovává následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, heslo, telefonní číslo, adresa (ulice a číslo domu, město, PSČ, země).
 1. Za účelem plnění poskytovaného v souladu s kupní smlouvou zpracovává správce osobní údaje, které jsou pro tyto účely nezbytné, a sice: jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa (ulice a číslo domu, město, PSČ, země), telefonní číslo, popř. fakturační adresa.
 1. Za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu nebo souhlasu subjektu zpracovává správce následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
 2. Za účelem zodpovězení dotazů subjektů údajů zpracovává správce osobní údaje, které jsou pro tyto účely nezbytné, a sice: jméno, příjmení, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo.
 3. Za účelem hodnocení kvality e-shopu zpracovává správce následující osobní údaje: e-mailová adresa.
 4. Za účelem vedení zaměstnanecké agendy správce zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště, trvalý pobyt, doručovací adresu, státní občanství, číslo bankovního účtu, rodinný stav (informace o počtu dětí, informace o manželu/ce), dosažené vzdělání, název a kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce, zdravotní stav (zdravotní způsobilosti zaměstnance), e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis.
 5. Za účelem vedení korporátní agendy správce zpracovává osobní údaje jednatele a společníka správce: jméno a příjmení, bydliště, trvalý pobyt, datum narození, rodné číslo, místo narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podpis.
 6. Za účelem zpracování účetnictví správce zpracovává: nezbytné osobní údaje v rozsahu určeném právními předpisy.
 7. Za účelem zpracování cookies správce může zpracovávat o návštěvnících webových stránek následující osobní údaje: IP adresa. Více o cookies se dozvíte zde.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností a po dobu vyžadovanou právními předpisy. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Zpracovateli osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce účetní, právní a technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů mohou být marketingové agentury spravující internetové reklamy, rozesílku obchodních sdělení a analýzu dat.

Správce využívá služeb zejména následujících zpracovatelů:

Zasílatelské služby

 • Zásilkovna s.r.o
 • Česká pošta, s.p.

Marketingové služby

 • Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ad)
 • Hotjar Ltd. (Hotjar)
 • Seznam.cz, a.s. (Sklik, zboží.cz)
 • Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixels)
 • Inspigroup s.r.o. (Glami pixel)
 • Heureka Group a.s. (Heureka)

Mailingové služby

 • Leadhub s.r.o.

Softwarové služby

 • Shoptet, a.s.

Platební metody

 • ComGate Payments, a.s.
 • Twisto payments a.s.

Berte na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit a nemusí být úplný.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Dozorový úřad

Na činnost správce dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

IX. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.12.2021.

 

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz