Reklamační řád

Reklamační řád (pro spotřebitele)

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky, které naleznete zde.

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které jste si jako kupující od nás,

Lucie Nováková

se sídlem: Kotvina 24, 431 51, Okounov, identifikační číslo: 75854651, neplátce DPH

zakoupili prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atevi-clothes.cz.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy, nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

JAK POSTUPOVAT PŘI VIDITELNÉM POŠKOZENÍ OBALU ZÁSILKY PŘI DORUČENÍ DOPRAVCEM?

Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), ihned s dopravcem sepište zápis o poškozené zásilce. Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené. Záznam o poškozené zásilce je potřeba nám zaslat v kopii na e-mail dotazy@atevi-clothes.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Pokud byste zboží s poškozeným obalem převzali a podepsali dodací list bez vyplnění zápisu o poškozené zásilce, stvrzujete tím, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a případné pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude možné vyhovět.

Pokud se jedná o křehké zboží nebo je obal silně poškozen (trhliny v obalu, apod.), zásilku vůbec NEPŘEBÍREJTE! Zásilka nám bude dopravcem vrácena a my vyexpedujeme na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží a znovu Vám jej doručíme.

JAK POSTUPOVAT, POKUD OBAL ZÁSILKY BYL V POŘÁDKU, ALE ZBOŽÍ UVNITŘ POŠKOZENÉ?

Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte nás o této skutečnosti bez zbytečného dokladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, na elektronické adrese: dotazy@atevi-clothes.cz, kde Vám individuálně pomůžeme. Zašlete nám fotografii poškozeného zboží, přepravní krabice, vystýlky a přepravního štítku, a podrobný popis poškození. Ponechte si přepravní obal, který je důležitý pro reklamaci u přepravní společnosti.

JAK TO CHODÍ PŘI REKLAMACI?

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Reklamaci nelze uznat v případě, že:

 • vada zboží je způsobena běžným opotřebením,
 • vada zboží je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou zboží či mechanickým poškozením zboží nebo nakládáním se zbožím v rozporu s pokyny či návody, které kupující spolu se zbožím obdržel,
 • vada zboží vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • zboží bylo prodáno za nižší cena pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • zboží bylo prodáno jako použitá věc a vada odpovídá míře používání a opotřebení zboží, které zboží mělo při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím s výjimkami stanovenými zákonem.

Máte následující práva z vadného plnění:

 • odstranění vady, je-li to možné,
 • dodání nové věci bez vad, je-li to možné,
 • přiměřenou slevu z ceny,
 • odstoupení od smlouvy, jedná-li se o podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci může kupující uplatnit písemně nebo prostřednictvím e-mailu. K uplatnění reklamace můžete využít reklamační formulář (ke stažení výše). Při uplatnění reklamace je nutné vždy uvést všechny informace dotazované v reklamním formuláři.

Adresa pro doručení reklamovaného zboží:

Lucie Nováková

se sídlem: Kotvina 24, 431 51, Okounov

adresa elektronické pošty: dotazy@atevi-clothes.cz

Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při doručování zboží prodávajícímu nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží a charakteru zboží.

Po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu je prodávající bez zbytečného odkladu povinen potvrdit převzetí zboží na emailovou adresu kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem nebo obchodními podmínkami prodávajícího se řídí příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti (doplňte datum zveřejnění). Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.

Aktualizace - změna adresy pro vrácení a reklamaci zboží proběhla dne 29.11.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz